Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP

A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGIO ADVISOR

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP

1 PREAMBULE

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě obchod.regio-vyzkum.cz, který je provozován neziskovou organizací REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú., IČ: 01382641, se sídlem Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi organizací REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú., IČ: : 01382641, se sídlem Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava (dále jen „Prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující").

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  • DEFINICE

 2.1 „Prodávající“ je zapsaný ústav REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, IČ: : 01382641, se sídlem Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava.

2.2 „Kupující“ je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), obou v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.), jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. 

2.3 „Spotřebitelská smlouva“ je Smlouva kupní, o dílo, případně jiná smlouva dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel, resp. Prodávající.

3 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí Obecným nařízením EU 679/2016 o ochraně osobních údajů a zákonem 101/2000 Sb. v aktualizovaném znění a dalšími předpisy platnými na území ČR. Konkrétní zpracování osobních údajů se řídí „Zásadami zpracování osobních údajů“ organizace REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z.ú. viz. https://obchod.regio-vyzkum.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití.

Kupující poskytnutím kontaktních údajů (emailová adresa a telefonní číslo) a zatržením potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby tyto údaje, které v konkrétním případě vyplnil, byly zpracovány Provozovatelem, jehož údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním zprávy na e-mailovou adresu obchod@regio-vyzkum.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Neposkytnutí těchto údajů nemá vliv na poskytnutí služby nebo produktu správce.

 4 OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém internetového obchodu, popř. telefonicky či e-mailem.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou Kupujícího spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Regio výzkumné a rozvojové centrum si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě zjištění závadnosti dané objednávky.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat při podání objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat.

Uzavřená kupní smlouva není Prodávajícím archivována a není po vyžádání Kupujícímu přístupná.

 5 CENA A PLATBA

Nabídky cen uváděné na internetovém obchodě prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání". Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je uvedena včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

platbou na účet organizace REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú. - 4142470399/0800,

dobírkou.

6 DODACÍ LHŮTA A PODMÍNKY DODÁNÍ

 Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, čímž také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání a činí maximálně 7 dnů.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Prodávající akceptuje dodací podmínky dle platných cen stanovených v e-shopu.

V případě výměny zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu hradí náklady na poštovné Kupující.

7 ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

8 ZÁRUKA A SERVIS

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. Záruka neplatí ani v případě, kdy je Kupující před převzetím věci obeznámen s tím, že věc má vadu, anebo by vadu sám způsobil. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

9 REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva.

V případě vady odstranitelné má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad má právo požadovat výměnu věci za novou anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží může požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. Přiměřenou slevu může žádat i v případě, že by Prodávající nebyl schopen novou věc bez vad dodat, vyměnit její součást nebo věc opravit, stejně tak i v případě, že by nebyl schopen zjednat nápravu v přiměřené době.

Reklamaci by měl Kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci může předem informovat e-mailem na kontakt obchod@regio-vyzkum.cz.  Zboží může doručit osobně, poštou či obdobným způsobem na adresu Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava. K reklamaci musí přiložit fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace bude Kupujícímu poskytnuto písemné potvrzení.

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

11 ÚČINNOST

11.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2019.

Zásady pro zpracování osobních údajů jsou samostatně umístěné na stránkách e-shopu.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REGIO ADVISOR

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (VOP):

1 DEFINICE

1.1 "Provozovatel" je Společnost REGIO – Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú., IČO: 013 82 641, se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

1.2 "Aplikace" znamená internetovou aplikaci s názvem Regio Advisor, která je dostupná z internetové adresy www.regio-advisor.cz pro odhalení vlastního potenciálu a nadání žáků a studentů.

1.3 "Smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP, prostřednictvím registrace dle bodu 2.2.

1.4 "Licence" znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.5 "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.

1.6 "Uživatelský účet" znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.

1.7 "Přihlašovací údaje" znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace.

1.8 "VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

2 PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ APLIKACE

2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky použití aplikace jsou návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

2.2 Odesláním objednávky souhlasí budoucí Uživatel s obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů, což je bezvýhradným přijetím Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je Smlouva uzavřena.

2.3 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost ustanovení těchto VOP.

3 UŽÍVÁNÍ APLIKACE

3.1 Provozovatel uděluje uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených na webových stránkách Provozovatele a Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.

3.2 Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve stanovené výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace a není-li u konkrétního způsobu použití (zejm. u daného Uživatelského účtu) odměna uvedena, platí, že je Licence poskytnuta bezúplatně.

3.3 V případě, že je Licence udělena za odměnu, má Provozovatel právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence. Nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího prodlení od počátku.

3.4 Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.

3.5 Uživatel zřizuje jeden uživatelský účet, není-li stanoveno jinak v souvislosti se zakoupeným počtem licencí se souhlasem Provozovatele. Uživatel má právo zřídit počet Uživatelských účtů v rozsahu zakoupeného počtu licencí. Počet možných zřízení účtů Uživatelem se odvíjí od zakoupeného počtu licencí.

3.6 Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.

3.7 Veškerá případná finanční plnění, související s Aplikací, se považují za zaplacená připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

3.8 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to bez uvedení důvodu.

3.9 Uživatel vždy užívá platnou verzi Aplikace. Provozovatel si vyhrazuje právo aktualizací Aplikace.

3.10 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda a ručí za její správné užívání dle podmínek VOP.

4 DATABÁZE

4.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

4.2 Uživatel a Provozovatel tímto ujednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, Uživateli nevzniká právo k databázi Aplikace.

4.3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

5.1 Ustanovení tohoto článku VOP se nevztahují na spotřebitele.

5.2 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele, neúmyslně nebo nikoliv z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

6 ZMĚNA VOP

6.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

6.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

6.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva platnými VOP.

7 POVINNÉ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

7.1 Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.

7.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

7.2.1 Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele.

7.2.2 Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je podpora@regio-advisor.cz.

7.2.3 Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků.

7.2.4 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace.

7.2.5 Uživateli nevznikají náklady na dodání.

7.2.6 K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a kompatibilní internetový prohlížeč.

7.2.7 Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence. Odstoupení od Smlouvy Uživatelem je možné pouze za předpokladu, pokud nedošlo ke skutkovému naplnění Smlouvy za účelem poskytnutí vyhodnocení profilu Uživatele. 

7.2.8 Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.

7.2.9 Údaje o uzavření Smlouvy, vč. těchto všeobecných obchodních podmínek, jsou uloženy v databázi Aplikace.

7.2.10 Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu.

7.2.11 Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam kde to Aplikace neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci.

7.2.12 Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky. Žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné.

7.2.13 Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů.

7.2.14 Předmětem Smlouvy není dodání zboží, a na Aplikaci se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci. Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP.

7.2.15 Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky.

8 ROZHODNÉ PRÁVO

8.1 Tyto VOP, jakožto i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

9 ÚČINNOST

9.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2019.

Zásady pro zpracování osobních údajů jsou samostatně umístěné na stránkách e-shopu.